Недопустими неизправности по локомотивите

  НАРЕДБА № 58, Чл. 192. (Изм - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.)

 
Забранено е използване на локомотиви, мотрисни влакове и РССМ за обслужване на влак, изолирано движение или маневрена дейност с:

1. неизправен уред за подаване на звукови сигнали (свирка или тифон);
2. неизправни сигнални светлини;
3. неизправности по автоматична, неавтоматична (директна) или ръчна
спирачка;
4. неизправни уреди за продухване кондензата от пневматичната инсталация;
5. наличие на пукнатини по детайлите на лостовата спирачна система;
6. износени калодки - с дебелина под 15 mm;
(Изм - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) 7. неизправни или с изтекъл
срок на метрологичен контрол манометри или без документ, доказващ
извършена проверка на манометрите;
8. изтекъл срок на ревизия на спирачната система;
9. пукнатини или изкривявания по главната рама на локомотива;
10. нерегулирани по височина плугове;
11. пукнатина по рама на талига;
12. неизправни или липсващи скоби и въжета, предпазващи от изпадане на
детайли от лостовата спирачна система и тягови елементи;
13. спукана, разхлабена или изместена скоба на листов ресор;
14. спукан ресорен лист или винтова пружина;
15. амортисьори с видими неизправности;
16. скъсана или спукана подвеска, разлепен или скъсан металогумен пакет от
ресорното окачване;
17. пукнатина на балансьор от ресорното окачване;
(Изм - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) 18. неизвършена или
нарушена балансировка (теглово уравновесяване);
19. неизправно възвръщащо устройство на талига;
20. неизправности по теглично-отбивачните съоръжения;
21. бандаж с пукнатина, остро нараняване, напластяване, плена или увреден
от електрическа искра (волтова дъга);
22. износен над допустимото бандаж;
23. разхлабен бандаж върху венеца на диска (звездата);
24. разхлабен диск (звезда) към оста;
25. пукнатина в главина, спица, диск или венец на колело;
26. ос с пукнатина, остро нараняване или увредена от електрическа искра
(волтова дъга);
27. неспазено (нарушено) разстояние между бандажите на колоос;
28. (Изм - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) колоос, която е:
– изкривена;
– спукана;
– без извършена ултразвукова дефектоскопия;
– без извършено обикновено/пълно осви-
детелстване;
29. пукнатина в корпус на букса;
30. неизправен (греещ) буксов лагер;
31. (Изм - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) неизправен регистриращ
скоростомер или такъв, на който не е извършвана проверка
поне веднъж на 3 (три) календарни години;“
32. неизправно, непломбирано или пломбирано с нередовни пломби
устройство за бдителност;
33. (Изм - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) неизправна радиостанция
в радиофицирани участъци или маневрени райони;
34. неизправно отопление на челните стъкла;
35. неизправни чистачки на челните стъкла;
36. спукано челно стъкло на командната кабина;
37. неизправности по спирачните дискове на колоосите, както следва:
а) пукнатини по главината на спирачния диск;
б) разхлабена главина;
в) разхлабени или липсващи свързващи елементи между главината и диска,
между двете части на двуделните дискове и между двете срещуположни части
на дисковете, монтирани на колелата;
г) преминаваща пукнатина по цялата дължина на триещата повърхност от
външния до вътрешния диаметър на диска.
38. (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) неизправно оборудване
за опесъчаване или незаредено с пясък устройство за
опесъчаване;
39. (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) непроверени въздушни
резервоари от държавен технически надзор върху съоръженията с повишена
опасност в съответствие с действащото законодателство;
40. (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) кнорови ръкави:
– с протрити места или цепнатини;
– разкъсвания до оголване на текстилния слой;
– със срок на експлоатация, по-голям от 5 (пет) календарни години.“
(2) Не се допускат за обслужване на влак или маневра локомотиви и
мотрисни влакове, неокомплектувани със:
1. заверено копие от лицензията на превозвача;
2. сертификат за безопасност;
3. пътен лист на локомотива;
4. бордови дневник на локомотива;
5. книжки-разписание за влаковете, които ще обслужват;
6. сигнални принадлежности, определени в тази наредба;
7. преносими пожарогасители съгласно изискванията за пожарна и аварийна
безопасност;
8. две въжета за прикачване на скъсан влак (само за влакови локомотиви);
9. ключове за неу трална вставка (за електрически локомотиви и
електрически мотрисни влакове) и за телефонни колонки;“.
10. телефонна слушалка за аварийна междугарова връзка.
(3) Когато локомотивът е прикачен за влака и пред него има друг водещ
локомотив, той може попътно да участва в тегленето на влака независимо от
наличието на:
1. неизправни сигнални светлини;
2. неизправен скоростомер;
3. неизправно устройство за бдителност;
4. неизправни чистачки на челните стъкла.

 


Демократична България